Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Începând cu 25 mai 2018 Regulamentul 679/27-apr-2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (denumit în continuare "GDPR") este aplicat în toate statele Uniunii Europene. Prezenta Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop informarea dvs. despre modul în care înțelegem să reglementăm și integrăm la nivelul companiei noastre politica GDPR si face parte integranta din Contractul de prestare servicii încheiat cu FARMA-LINE SRL.

FARMA-LINE SRL

Sediu: Str Császár Bálint, 14/D/4, Sf.Gheorghe, jud.Covasna

Numar de ordine in Registrul Comertului: J14 / 233 / 1998

Cod unic de identificare: RO11084082

Responsabilul cu protecția datelor poate fi contacta la telefon 0367405466 sau email gdpr@farma-line.ro

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. în calitate de persoană vizată se realizează în următoarele scopuri:

    •    pentru furnizarea serviciilor sau bunurilor achiziționate sau comandate de la Farma-Line SRL;

    •    pentru a fi contactat și a vă răspunde în legătură cu serviciile sau bunurile pe care le-ați achiziționat sau preconizați să le comandați de la Farma-Line SRL;

    •    pentru a ține legătura cu dvs și a vă oferi informații necesare prin intermediul site-lui nostru: www.farma-line.ro dar și pe paginile noastre de socializare  https://www.facebook.com/farmalineRomania

    •    pentru comunicări de marketing. Aceste comunicări le vom realiza doar dacă avem consimțămantul persoanei vizate.

•    Clienți sau potențiali clienți ale căror date le vom utilizata pentru a întocmi oferte, a încheia și executa contractul și pentru a presta serviciile solicitate de către aceștia. Datele care se prelucreaza sunt: nume, prenume, functie/post, angajator, numar de telefon, adresa de domiciliu, CNP, serie si nr. CI, data eliberare/expirare CI, adresa de email, semnatura;

 •    Angajații partenerilor noștri contractuali (companii care sunt partenerii noștri de afaceri), datele care se prelucreaza sunt: nume, prenume, funcție/post, angajator, număr de telefon, , adresa de domiciliu, CNP, serie si nr CI, data eliberarii CI, data nașterii, fotografii, adresă de email, adresă de corespondență, adresă de e-mail ale angajaților partenerilor noștri pentru menținerea relației contractuale cu companiile pe care le reprezintă și pentru a putea să colabora. În acest caz, ne vom întemeia prelucrările pe interesele noastre legitime de a putea executa contractele pe care le-am încheiat cu alte companii, pe necesitatea încheierii și / sau executării unui contract dar și pentru respectarea obligatiilor legislației aplicabile în vigoare ;

•    Persoane fizice cu care suntem în relații de afaceri.Pentru a putea desfășura relații de afaceri cu diferite persoane fizice autorizate, este necesar să prelucrăm anumite informații, și anume: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, serie și numar act de identitate, adresa de corespondență, cod numeric personal, calitatea, calificări profesionale. În acest caz, baza legală a prelucrării este încheierea / executarea unui contract și pentru respectarea unei obligații legale;

•    Personalul unei autorități publice ale căror date le folosim pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, cum ar fi răspuns la solicitările unor autorități, ținerea de registre prevăzute de lege și altele asemenea.Spre exemplu, va trebui să păstrăm numele, prenumele, autoritatea din care faceți parte și semnătura dvs. în registrele de control pe care legea ne obligă să le ținem;

 •    Vizitatori ai sediilor unde avem instalate camere de supraveghere video , pentru a asigura securitatea angajaților noștri, a altor persoane din acele încăperi și a bunurilor noastre. Așadar, vom prelucra imagini (înregistrări video) cu toți vizitatorii. În toate cazurile, am indicat locurile unde se află aceste camere prin pictograme, conform legii. Prelucrarea datelor în acest scop este întemeiată pe interesul nostru legitim de asigurare a securității persoanelor și a obiectelor din incintele noastre;

  •    Vizitatori ai site-ului nostru: www.farma-line.ro sau persoane care au  interacționat cu vreunul dintre conturile noastre pe rețelele de socializare.

Atunci, e posibil să folosim datele acestor categorii de persoane vizate pentru   următoarele scopuri:

    •    Îmbunătăţirea experienţei utilizatorilor pe website-ul nostru. Pentru a putea ține cont de preferințele pe care utilizatorii le-au exprimat în sesiuni de navigare anterioare, pentru a adapta website-ul nostru la dispozitivul pe care utilizatorul îl folosește. Prelucrăm date precum: adresa IP; identificatori cookies; alţi identificatori online; identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID); data şi ora accesării website-ului; istoricul vizitelor; data și ora accesării website-ului; dispozitivul de pe care accesezi website-ul; tipul de browser de Internet şi limba browser-ului;  informații despre locul din care se accesează  website-ul nostru. Temeiul prelucrării va fi interesul nostru legitim de a oferi utilizatorilor noștri o experiență plăcută de navigare a website-ului nostru;

    •    Cunoașterea opiniilor persoanelor care comunică cu noi prin intermediul rețelelor de socializare.  Când cineva posteză un comentariu sub una dintre postările noastre pe rețelele de socializare, și apasă butonul Like sau redistribuie postarea noastră, sau ne transmite un mesaj pe unul dintre conturile noastre, vom prelucra următoarele date ale respectivei persoane: nume de utilizator, fotografie de profil, acțiunea pe care a întreprins-o – like / altă reacție sau conținutul comentariului.

În aceste cazuri, ne vom întemeia prelucrarea pe consimțământul persoanei vizate.

Farma-Line nu transferă datele dvs cu caracter personal în afara României

Termenele limită preconizate pentru păstrarea și ştergerea diferitelor categorii de date vor fi cele stabilite de legislația în vigoare inclusiv cea privind arhivarea, respectiv până la realizarea scopului pentru care au fost colectate, pe toată durata necesară folosirii acestora astfel cum este stabilit de legislația în vigoare (inclusiv cea fiscală) sau de autoritățile competente.

Avem o obligație legală de păstrare a datelor timp de 5 ani (comenzi online,rețete simple sau compensate) si 10 ani (rețete stupefiante sau psihotrope) de la data prelucrării, conform legislației aplicabile în vigoare. După expirarea termenului de arhivare, datele vor fi șterse ireversibil.

Ca regulă, Farma-Line SRL nu  divulgă datele pe care le deține și prelucrează, despre toate categoriile de persoane vizate, altor persoane fizice sau juridice.

Cazurile în care datele clienților DigiSign SA pot fi divulgate către alte companii sau persoane fizice sunt acelea în care alte companii, persoane fizice sau juridice acționează ca persoane împuternicite în relația cu Farma-Line SRL.  În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de derularea unui contract, întocmirea unei documentații necesare derulării contractului ,constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre.

Categoriile de destinatari cărora le-am putea divulga datele dumneavoastră sunt:

    o    angajaților și colaboratorilor Operatorului aflaţi pe teritoriul României;

    o    societăților terțe sau partenerilor contractuali

    o    către autoritățile statului (ANAF, Casa de Asigurări de Sănătate,organele de cercetare penala etc.)

În toate aceste cazuri Farma-Line SRL va depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că destinatarii datelor  le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care au fost transmise și cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Aveți în calitate de persoană vizată următoarele drepturi:

    •    Dreptul de informare și de acces la datele cu caracter personal

Persoana vizată are dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal dețiunte de Farma-Line SRL

    •    Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal

Persoana vizată are dreptul de a rectifica datele dacă acestea nu sunt corecte.

    •    Dreptul de ștergere

Persoana vizată are dreptul să solicite operatorului să şteargă fără întârziere datele cu caracter personal care o privesc în următoarele cazuri:

    •    datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

    •    persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea;

    •    datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

    •    datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea legii;

ATENȚIE: Ştergerea datelor nu se va realiza dacă:

    •    datele sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligaţii legale;

    •    în scopuri de arhivare în interes public;

    •    pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

    •    Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal

În cazul în care persoana vizată apreciază că datele pe care Farma-Line SRL le deține cu privire la aceasta sunt incorecte sau nu ar trebui prelucrate, se va contacta Farma-Line SRL la sediu pentru o discuție în legătură cu drepturile sale. În anumite circumstanțe, se poate cere restricționarea prelucrării.

    •    Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării de către Farma-LIne SRL a datelor sale cu caracter personal inclusiv la prelucrarea datelor în scop de marketing direct

    •    Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul de a solicita datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat către Farma-Line SRL într-un format structurat și care poate fi citit automat.

    •    Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată

Persona vizată are dreptul de a cere şi de a obţine retragerea/anularea/reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal

    •    Dreptul de retragere a consimtamantului în orice moment

Retragerea consimtamantului poate avea loc în orice moment și va produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.

În cele mai multe cazuri, persoanele vizate nu au obigația de a comunica datele lor cu caracter personal.

Totuși, refuzul dvs de ne transmite datele cu caracter personal mai sus mentionate, conduce la imposibilitatea prestării de servicii/furnizării de bunuri care au legătură cu activitățile  principale ale Farma-Line SRL, inclusiv eliberarea de rețete.

Exercitarea drepturilor mai sus menționate se va face în baza unei cereri scrise adresate la sediul Farma-Line sau pe email la adresa gdpr@farma-line.ro sau dacă sunteți utilizator înregistrat pe site-ul www.farma-line.ro, în secțiunea "Contul meu"

Termenul de răspuns pentru orice  solicitare în legatură cu drepturile dvs. este de 30 zile. cu excepţia situaţiilor în care cererea este complexă sau există un număr mare de cereri, când termenul se poate prelungi cu încă 60 de zile. În cazul în care nu sunteți mulțumit(ă) de soluția primită puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – datele de contact se regăsesc la adresa www.dataprotection.ro

Prezenta Informare poate suferi în timp modificări de conținut. Orice nouă versiune va fi anunțată și afișată pe pagina de web www.farma-line.ro

Prezenta Informare este valabilă începând cu 03.01.2022